Od booku do booku 3

Ďalší ročník vzdelávacieho projektu Od booku do booku bol mimoriadne úspešný. Interaktívnou vzdelávacou formou deti učiť, ako vzniká kniha je čoraz potrebnejšie. Ukazuje sa, že deti častokrát nemajú znalosti o tom, čo je napríklad vydavateľstvo, editor (redaktor), akú prácu vykonáva pri tvorbe knihy grafik, alebo aký je rozdiel medzi vydavateľstvom a tlačiarňou. My im tento proces predstavujeme od prvotnej myšlienky až po výslednú knihu. V každej navštívenej triede postupujeme podľa pevnej mustry, avšak treba podotknúť, že nakoľko projekt prebieha aj formou diskusie s deťmi, pri niektorých častiach procesu sa zastavíme dlhšie v jednej triede, pri inej zase v druhej. V každom prípade spisovateľka a vzdelávacia pracovníčka a spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, Diana Mašlejová začína s deťmi projekt vždy od prvotnej inšpirácie – myšlienky – nápadu – námetu. Rozprávame sa o tom, čo je to inšpirácie, hlasujeme, či musí mať spisovateľ talent, alebo či je písanie tiež tak trocha remeslom, ktoré sa dá natrénovať. Spoluvytvárame príbeh na základe troch vecí, ktoré nás obklopujú. Žiaci potom hlasujú o pokračovaní deja, sami si vytvárajú záver. O príbehu diskutujeme a ukazujeme si tým, že aj oni môžu tvoriť. Približuje sa im tým samotná práca spisovateľova. Následne prechádzame k otázke – čo s príbehom? Dali ho komusi prečítať na posúdenie, kam by ho vlastne poslali, keby ho chceli vidieť v knihe. Po tomto bode si predstavujeme funkciu vydavateľstvo v celej jeho šírke. Plynule prechádzame k pozícii ilustrátora a opäť sa veľa pýtame. Nechali by ako spisovatelia ilustrátorovi takpovediac voľnú ruku pre prácu, alebo by ho chceli usmerňovať? V tomto bode často treba rozlíšiť rolu ilustrátora a grafika, nakoľko sa to mnohým deťom pletie. Prechádzame k téme editor – redaktor. Čoraz viac zaznieva na besedách názor, že editorom je počítač. Aj preto je veľmi potrebné ozrejmovať deťom proces tvorby knihy a zábavnou hravou formou ich učiť, že aj spisovateľ urobí občas gramatickú či štylistickú chybu, a preto po ňom text kontroluje editor, či redaktor. Opäť všetky vzdelávacie funkcie projektu prebiehajú interaktívnou formou, a takýmto spôsobom sa dostaneme až k tlači knihy a distribúcii, a pýtame sa koľko asi výtlačkov pôvodnej slovenskej rozprávky sa vydá na Slovensko v porovnaní napríklad z Amerikou. Údaje o výtlačkoch sú síce veľmi približné, avšak je potrebné ich uvádzať, nakoľko deti väčšinou netušia, či sa vydá z knihy päť kusov alebo 500 tisíc. Vysvetľujeme, že slovensky hovoriacich detí je menej, a preto je aj kusov v prvom náklade bude menej v porovnaní s Amerikou a anglicky hovoriacimi deťmi. Spätné väzby na projekt Od booku do booku sú veľmi pozitívne zo strany detí aj pedagógov. Spisovateľku Dianu Mašlejovú už v školách poznajú a pozývajú ju návštevy zo škôl na celom Slovensku. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďakujeme školám:

24. 9. 2022 – Knižnica Nová Dedinka (stretnutie s deťmi 1. – 4. ročníka ZŠ)

14. 11. – MŠ Čuňovo (1. – 4. ročník) 

16. 11. 2022 – ZŠ Bazová (stretnutie s deťmi 1. – 6. ročníka)

21. 11. 2022 – Kultúrne centrum Devínska Nová Ves (stretnutie s deťmi 3. – 4. ročníka ZŠ)

5. 12. 2022 – ZŠ Medzilaborecká (1. – 2. ročník ZŠ)

8.12. 2022 – ZŠ Hlavná 45 – Nová Dedinka

Diana Mašlejová – spisovateľka, vzdelávacia pracovníčka v oblasti čitateľskej gramotnosti, spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, autorka a realizátorka projektu Od booku do booku