Od nápadu k príbehu je projektom spisovateľky, spoluautorky učebníc SJ, publicistky a vzdelávacej pracovníčky, moderátorky relácie Ars litera zameranej na tvorbu pre deti a mládež v Rádiu Devín, Diany Mašlejovej. Ide o modifikáciu úspešného Od booku do booku, s ktorým navštívila už viac ako tisíc detí. S interaktívnym vzdelávacím projektom Od nápadu k príbehu navštívila od septembra 2023 do decembra 2023 osem tried prvého stupňa základných škôl. Jadrom bola tvorba príbehu s deťmi s využitím pomôcok, predmetov a osôb, s ktorými sa deti denne stretávajú a ktoré sa nachádzajú okolo nich. Od nápadu k príbehu je interaktívnejší a sústredili sme sa pri ňom na otvorenie kanálu fantáziu u detí prvého stupňa ZŠ. Deti vďaka nemu zisťujú, že fantáziu má každé z nich, len s ňou treba pracovať a nebáť sa ju otvoriť. Navštívili sme napríklad ZŠ pre intelektovo nadané deti v bratislavskej Petržalke, kde sme absolvovali dve podujatia a dve diskusie v rôznych ročníkoch. Pri týchto deťoch so špecifickými potrebami nebol problém s odvahou, voľným prúdom myšlienok, či s tvorením samotného konceptu. Správne formovať, alebo skôr vylaďovať bolo treba nekonzistentnosť a prebytok dejových línii. Spoločnými silami sa nám podarilo na reálnych príkladoch a najmä živej tvorbe poukázať na isté upokojenie sa, udržiavanie jednotnej dynamiky a tempa. Naopak, v trnavskej knižnici pri stretnutí so zmiešaným kolektívom detí prvého stupňa ZŠ, bolo nutné deti podporiť v otvorení fantázie, nebáť sa prehovoriť, odbúrať hanblivosť. Aj to je podľa recenzií pedagógov jeden z dôležitých významov projektu. Osvojenie si zručností verejnej prezentácie a pochopení, že umenie sa netýka len „vyvolených“, ale nás všetkých. Každý kolektív je iný – niekde sa hlavná účinkujúca projektu Diana Mašlejová musí zamerať na odbúranie napätia, inde na spoluprácu medzi deťmi, potlačenie hanblivosti, alebo naopak, upokojenie „výbuchu“ nápadov a ich vhodnej transformácie do nášho spoločného diela – do príbehu. Isteže, aj pri projekte Od nápadu k príbehu sme voľne prešli všetky stanoviská týkajúce sa vzniku knihy, Mašlejová Diana sa deťom prihovárala nielen ako vzdelávacia pracovníčka, ale aj ako spisovateľka. Inak to ani nie je možné, keďže v každej triede približne polovica detí jej knihy pozná a prinesie ich aj na podpis. Zostať v spisovateľskej anonymite (ako sme to zvažovali spočiatku) sa ukázalo ako nemožné a vlastne zavádzajúce. Naopak, pre deti bola možnosť tvoriť príbeh so skutočnou spisovateľkou veľmi obohacujúca. Cieľom projektu Od nápadu k príbehu je porozumieť hlbšie procesu tvorby, práci s fantáziou a štruktúrou príbehu, pochopiť, ako vzniká literárneho dielo – zvlášť jeho textová časť. Vidíme v ňom veľký zmysel nielen v rámci budovania čitateľskej gramotnosti a vzťahu k literatúre, ale aj čítania s porozumením. Autorka projektu Diana Mašlejová ďakuje triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / učinkujúci na workshopoch: Mgr. Diana Mašlejová
termín realizacie: marec-december 2023

Jedným z ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež základných škôl bol workshop Digitalizácia detskej kresby realizovaný v dvoch triedach ZŠ L.Novomeského v Trenčíne v 4.A triede – pani učiteľky Zuzany Mildeovej a 4.B triede – pani učiteľky Eriky Bobotovej. Už pri pohľade detí na grafický tablet som vedela, že to bude veľmi príjemný čas strávený s kopou zvedavých a šikovných detí, no taktiež plný prínosných informácii a najmä praktických skúseností z oblasti vzniku detskej ilustrácie.  Na úvode stretnutia sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo to vlastne ilustrácia je, ako vzniká a kde všade sa s ňou môžeme stretnúť. Pri otázke, či už majú deti skúsenosť s kreslením v digitálnej podobe už toľko rúk hore nebolo. A práve preto som veľmi rada, že som mala možnosť deťom priniesť niečo nové, obohatiť ich o nové skúsenosti a ukázať im proces digitalizácie a vzniku detskej ilustrácie. Ten si skúsili na jednom z vlastných kresieb, ktoré vytvorili v úvodnej časti workshopu. Keďže sme sa stretli v jesennom období, zakomponovali do svojich kresieb predmety spojené s jeseňou a vznikli nám tak naozaj krásne rôznorodé a najmä kreatívne obrázky. Jeden z nich sme si spoločne preniesli do digitálnej podoby. Deti nielenže videli proces vzniku ilustrácie, ale boli aj jeho súčasťou. Každý mal možnosť zapojiť sa do tohto procesu, vyskúšať si prácu s grafickou ceruzkou a tabletom, rôznymi štetcami a paletou farieb. Ukázali sme si tiež niekoľko funkcií a efektov, ktoré sa deti nebáli hneď vyskúšať a v zápätí aj používať. Deti na záver potvrdili, že ani samotná manipulácia s grafickou ceruzkou nie je vôbec jednoduchá. Za tento príjemný čas strávený v oboch triedach by som sa chcela poďakovať triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / školiteľ na workshopoch: Mgr. Natalia Sillay
termín realizacie: 24.10.2023

Ďalší ročník vzdelávacieho projektu Od booku do booku bol mimoriadne úspešný. Interaktívnou vzdelávacou formou deti učiť, ako vzniká kniha je čoraz potrebnejšie. Ukazuje sa, že deti častokrát nemajú znalosti o tom, čo je napríklad vydavateľstvo, editor (redaktor), akú prácu vykonáva pri tvorbe knihy grafik, alebo aký je rozdiel medzi vydavateľstvom a tlačiarňou. My im tento proces predstavujeme od prvotnej myšlienky až po výslednú knihu. V každej navštívenej triede postupujeme podľa pevnej mustry, avšak treba podotknúť, že nakoľko projekt prebieha aj formou diskusie s deťmi, pri niektorých častiach procesu sa zastavíme dlhšie v jednej triede, pri inej zase v druhej. V každom prípade spisovateľka a vzdelávacia pracovníčka a spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, Diana Mašlejová začína s deťmi projekt vždy od prvotnej inšpirácie – myšlienky – nápadu – námetu. Rozprávame sa o tom, čo je to inšpirácie, hlasujeme, či musí mať spisovateľ talent, alebo či je písanie tiež tak trocha remeslom, ktoré sa dá natrénovať. Spoluvytvárame príbeh na základe troch vecí, ktoré nás obklopujú. Žiaci potom hlasujú o pokračovaní deja, sami si vytvárajú záver. O príbehu diskutujeme a ukazujeme si tým, že aj oni môžu tvoriť. Približuje sa im tým samotná práca spisovateľova. Následne prechádzame k otázke – čo s príbehom? Dali ho komusi prečítať na posúdenie, kam by ho vlastne poslali, keby ho chceli vidieť v knihe. Po tomto bode si predstavujeme funkciu vydavateľstvo v celej jeho šírke. Plynule prechádzame k pozícii ilustrátora a opäť sa veľa pýtame. Nechali by ako spisovatelia ilustrátorovi takpovediac voľnú ruku pre prácu, alebo by ho chceli usmerňovať? V tomto bode často treba rozlíšiť rolu ilustrátora a grafika, nakoľko sa to mnohým deťom pletie. Prechádzame k téme editor – redaktor. Čoraz viac zaznieva na besedách názor, že editorom je počítač. Aj preto je veľmi potrebné ozrejmovať deťom proces tvorby knihy a zábavnou hravou formou ich učiť, že aj spisovateľ urobí občas gramatickú či štylistickú chybu, a preto po ňom text kontroluje editor, či redaktor. Opäť všetky vzdelávacie funkcie projektu prebiehajú interaktívnou formou, a takýmto spôsobom sa dostaneme až k tlači knihy a distribúcii, a pýtame sa koľko asi výtlačkov pôvodnej slovenskej rozprávky sa vydá na Slovensko v porovnaní napríklad z Amerikou. Údaje o výtlačkoch sú síce veľmi približné, avšak je potrebné ich uvádzať, nakoľko deti väčšinou netušia, či sa vydá z knihy päť kusov alebo 500 tisíc. Vysvetľujeme, že slovensky hovoriacich detí je menej, a preto je aj kusov v prvom náklade bude menej v porovnaní s Amerikou a anglicky hovoriacimi deťmi. Spätné väzby na projekt Od booku do booku sú veľmi pozitívne zo strany detí aj pedagógov. Spisovateľku Dianu Mašlejovú už v školách poznajú a pozývajú ju návštevy zo škôl na celom Slovensku. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďakujeme školám:

24. 9. 2022 – Knižnica Nová Dedinka (stretnutie s deťmi 1. – 4. ročníka ZŠ)

14. 11. – MŠ Čuňovo (1. – 4. ročník) 

16. 11. 2022 – ZŠ Bazová (stretnutie s deťmi 1. – 6. ročníka)

21. 11. 2022 – Kultúrne centrum Devínska Nová Ves (stretnutie s deťmi 3. – 4. ročníka ZŠ)

5. 12. 2022 – ZŠ Medzilaborecká (1. – 2. ročník ZŠ)

8.12. 2022 – ZŠ Hlavná 45 – Nová Dedinka

Diana Mašlejová – spisovateľka, vzdelávacia pracovníčka v oblasti čitateľskej gramotnosti, spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, autorka a realizátorka projektu Od booku do booku

Vzdelávací projekt, ktorý bol organizovaný občianskym združením Artfabrique a realizovaný v bratislavskej ZŠ Ostredková v prvej triede pani učiteľky Mgr. Renáty Kumor. Spolu s deťmi sme si vysvetlili a ukázali, ako vytvoriť kresbu v digitálnom priestore, a aké možnosti sa nám pri tomto procese odkrývajú. Deti mali za úlohu vytvoriť v skupinkách rôzne obrázky, a keďže sa blížili Vianoce, vymýšľali rôzne obrázky s motívom zimy a Vianoc. Deti boli skutočne veľmi kreatívne a svojim postavičkám a vianočným hrdinom vymysleli aj mená. Následne sme si spoločne vybrali jeden obrázok a ten sme ďalej digitalizovali. Žiaci potvrdili, že tento proces je náročný, a taktiež to, že pri manipulácii s grafickou ceruzkou či inými nástrojmi treba byť obozretný. Verím, že tento deň bol pre deti príjemný, zaujímavý a najmä prínosný.

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj

Kolekcia obrazov, ktorá vznikla pod názvom Zeugnisse der Vergangenheit zachytáva nielen prostredie, ale aj atmosféru a spôsob života z oblasti Kremnice a Krahúl. Krahule (Blaufuß) sú obcou, v ktorej kedysi žilo najväčšie percentuálne zastúpenie nemeckej menšiny na Slovensku. Tento fakt chcem využiť v kontexte zachovania spomienky na nemeckú menšinu sídliacu na území Slovenska. Motívy obrazov opierajúce sa o minulosť (die Vergangenheit) a paralelne prenikajúc do súčasnosti prinášajú svedectvá (die Zeugnisse) o živote a prostredí tejto oblasti a navyše sú obohatené o autorkinu impresiu. A práve obrazy Blaufuß a Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese predstavujú akúsi paralelu medzi životom kedysi a tým dnešným. Tou paralelou je scenéria, ktorej spájajúcou črtou je čistota prírody. Ak naďalej zostaneme pri obraze Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese, môžeme si všimnúť ďalší z odkazov na vtedajšie obdobie. Zelená atmosféra a lúka majú odzrkadľovať pastiersky spôsob života. Hovoríme o období 15.stor., z obdobia, kedy pochádzajú prvé zmienky o obci. Obyvatelia sa venovali teda najmä pastierstvu alebo pracovali v baniach. Aj tie sa stali inšpiráciou pre vznik obrazu Die Bergleute, kde je použitý kontrast farieb, pričom v kontraste dominuje pohľad na baníkov (die Bergleute). Na pláňach nad Krahulami sa v obci Kremnické Bane týči Kostol svätého Jána, ktorý je zobrazený na obraze Mittelpunkt Europas. Na obraze dominujú hroby, ktoré sú súčasťou cintorína patriacemu kostolu. Aj tu sú pochovaní nemeckí obyvatelia, ktorí tu kedysi sídlili. 
Tvorbu uzatvárajú obrazy, zobrazujúce dominantu Kremnice – Kostol svätej Kataríny, ktorý je možné pozorovať z viacerých druhov perspektív. 

Autor projektu – Zeugnisse der Vergangenheit: Mgr. Natália Tóthová
*Ako médium pre tvorbu obrazov boli použité akrylové a olejové farby.

Blaufuß / olejomaľba
Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese / akryl
Die Bergleute / akryl
Der Blick auf Kremnica / akryl
Mittelpunkt Europas / akryl
Die Aussicht auf die Kirche in Kremnica / olejomaľba

Workshop Vdýchni život fantázii bol realizovaný na Základnej škole v Lozorne v triede plnej zvedavých a šikovných žiakov 3.A triedy pani učiteľky Gabiky Skočdopole.
S deťmi sme sa rozprávali o kreslení a priblížili sme si proces digitalizácie obrázka.
V prvej časti workshopu dostali deti za úlohu nakresliť na papier za pomoci farebných ceruziek a fixiek vlastné vymyslené postavičky. Avšak nemali to také jednoduché! Každý si vybral papierik s heslom, ktoré predstavovalo nejaký predmet, ktorý musel byť zakomponovaný do ich kresieb. Vznikli tak naozaj krásne, farebné a najmä kreatívne výtvory. V ďalšej časti workshopu sme si ukázali, ako premeníme kresbu do digitálnej podoby za pomoci grafického tabletu. Deti boli nadšené a mali obrovskú radosť už len pri pohľade naň a ja som vedela, že som si ich získala. Najskôr sme si vysvetlili základné ovládacie funkcie programu Procreate a následne sme sa pustili do samotnej digitalizácie. Všetky deti mali možnosť vyskúšať si prácu s grafickým tabletom a spolu dokázali digitalizovať jednu z kreslených postavičiek z prvej časti workshopu. A skutočne sa im to podarilo. Na záver sa presvedčili žiaci o tom, že  postavička nemusí zostať iba na papieri, ale dá sa preniesť do digitálnej podoby, ktorá otvára ďalšie možnosti, ako s ňou pracovať. Verím, že si deti z tohto workshopu odniesli pekné zážitky plné nových poznatkov a inšpirácie. 
Cieľom tohto workshopu bolo okrem prebudenia kreativity a predstavivosti oboznámiť deti s novými technológiami a médiami v digitálnom prostredí, a taktiež poskytnúť vedomie, kam môže táto umelecká zručnosť siahať. Špeciálne by som venovala poďakovanie Základnej škole v Lozorne a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.

The Notorius B.I.G. – Things Done Changed. Skladba z kultového albumu Ready To Die z roku 1994. Sedím v obývačke hotela na 81vej ulici a táto neuveriteľná dobová výpoveď ma má priviesť na cestu opisovania našej americkej skúsenosti. „Čo máme s hip hopom?,“ opýtal sa ma koncom minulého roka Nikolaj Nikitin. „Vôbec nič, ale je to dobrá stopa k pochopeniu americkej hudby,“ odpovedal som. Tri dni po dokončení našej newyorskej nahrávky viem, že tento fenomén nemôžeme naplno pochopiť nikdy. 

Bratislava – Artforum – Whitman – New York

Walt Whitman. Meno, ktoré bolo na začiatku našej veľkej hudobnej cesty. Veľký americký básnik zomrel 26. marca 1892. Jeho poézia je napriek tomu stále živá – ak nie ešte živšia. Leto roku 2016. Po ceste z Next Apachu na Panenskej som ako obvykle zavítal do Artfora. Spev o mne, úvodná báseň zo Stebiel trávy v preklade Juraja Kuniaka. Kúpil som a prečítal. Odvážny nápad prišiel takmer okamžite. „Chcel by som to zhudobniť a nahrať s americkými hudobníkmi,“ vyhlásil som v Cafe Axioma. „Tak to choďte nahrať do New Yorku,“ suverénne poradil môj priateľ a autentický milovník hudby Peter “Iždo“ Iždinský. Ak by ma vtedy nenakopol, možno by som dnes večer nepísal tieto riadky vo svojej newyorskej izbe. Martin Sillay a Nikolaj Nikitin. Spoločne tvoríme zohratý tvorivý tím, ktorý si prešiel rôznymi fázami spolupráce. Pred rokmi to bolo ťažšie ako teraz. Dnes sme spojení putom túžby po silnej umeleckej výpovedi. V hudbe nevieme klamať. Nevylepšujeme, nekalkulujeme a máme radi prístup zo starej školy. Ak vieš hrať, hraj – ak nie, tak hraj s niekým iným. Takto to funguje už roky. Chlapci boli nadšení a spoločne sme začali premýšľať nad americkými hosťami. Nikolaj sa spojil s Hankou Gregušovou. Výbornou speváčkou, ktorá odišla za svojím hudobným snom do New Yorku. Odvážna žena s čiernou hudbou v srdci. Unikátna a autentická umelecká osobnosť. Hanka rozumie ťažkému životu vo Veľkom jablku. Už roky má môj rešpekt, ktorý po tomto nahrávaní ešte stúpol. Taru Alexander na bicie, Stanley Banks na basu a John Peters na Hammond organ B3 a piano. Hudobníci, ktorí hrali s menami ako Alicia Keys, Etta James, Aretha Franklin, alebo George Benson. “Vymaľované”, ako sa hovorí medzi nami. V novembri som sa s Hankou stretol v New Yorku a doladili sme detaily. Nahrávame v marci 2018 v The Samurai Hotel Recording Studio vo štvrti Astoria. Mesiace “bratislavských sessions“ prešli neuveriteľnou rýchlosťou. Vybral som fragmenty z Whitmanových básni, no stále som sa nevedel zžiť so slovenskými prekladmi. Z kníhkupectiev a antikvariátov po celej krajine som skúpil všetky dostupné zbierky, biografie, aj Whitmanove zápisky. Koncom roka 2017 som zavolal Martinovi Solotrukovi, prekladateľovi, básnikovi a riaditeľovi festivalu Ars Poetica. Práve on nám majstrovsky preložil mnou vybrané texty. Do New Yorku sme prišli s osemnástimi motívmi. Spevová linka, základné akordy a harmónia. „Uvidíme, čo s tým spravia oni,“ povedali sme si na poslednej session v našom štúdiu.

Pondelok 5. Marca – Všetci v NYC

Dorazili sme. Relatívne zdraví, relatívne pripravení, relatívne v dobrej nálade. Každý z nás mal za sebou náročné obdobie. S Martinom sme vo februári nahrávali tri nahrávky a Nikolaj absolvoval množstvo koncertov a organizácie. Rýchla prechádzka mestom a večer krátke stretnutie na drinku. Ráno sa stretávame na recepcii hotela odchádzame metrom do štúdia. Tešíme sa. Na ceste nás sprevádza kameraman a režisér Peter Javor. Nakrúcal už bratislavské prípravy a v New Yorku bol ako náš tieň. Podozrievam ho, že o tejto nahrávke vie najviac práve on. 

Utorok 6. Marca – Nahrávame, fajčíme, jeme, nahrávame

Hodinová cesta mestom a vystupujeme na zástavke Broadway, newyorskej štvrte Astoria. Medzi domácimi je stále obľúbená. Niet sa čomu diviť. V kontraste s dravou atmosférou veľkomesta pripomína malé mestečko niekde uprostred Ameriky. Pred desiatou ráno dorazíme do štúdia. Vlastní ho David Stoller. Zvukový inžinier a producent so železnými nervami. So svojou ženou Dianou a malým synom Sebastiánom žije priamo nad štúdiom. „Pozri sa, tu máme balkón,“ ukázal na výklenok nad miestnosťou na nahrávanie vokálov. Ďalší autentický hudobný blázon. Takých máme najradšej. Pôvodne sme sa mali dva dni zohrávať s Američanmi a Hankou a potom začať s nahrávaním. Zmenili sme plány. Nahrávame od prvého spoločného taktu. Prichádzajú postupne. Hanka, Taru, John a Stanley. Po celý čas sa oslovujeme krstnými menami. Tykanie je samozrejmosťou. Začíname. Hudba je veľký dar. Počuť, cítiť, hrať. To sú tri dôležité zložky tvorivého uvažovania. Americká časť našej skupiny je funkčným strojom samým o sebe. Chlapci patria k rešpektovaním osobnostiam americkej scény a Hanku do New Yorku pozvala samotná Cassandra Wilson, jedna z najväčších jazzových speváčok súčasnosti. Cítime, že to bude nezabudnuteľné nahrávanie. O 13:00 nahadzujeme prvú skladbu. „Prekladajte,“ vykrikuje s úsmevom Stanley. Počas práce v štúdiu prechádzame z angličtiny do slovenčiny a naopak. Chlapci sú z toho občas zmätení. Chcú vedieť, čo sa deje, chcú rozumieť slovám, chcú byť súčasťou tvorivého procesu. Žiadny profesionálny odstup, ani náznak hudobnej nadradenosti. Pracujeme na spoločnom albume. Už od začiatku. „Podobnú hudbu som nikdy nehral,“ povie mi na cigarete pred štúdiom bubeník Taru Alexander. Fantastický hráč, ktorý ide do každej skladby naplno. Chce sa dostať do atmosféry, nie iba k forme. Hlasové spojenie dvoch spevákov je veľká mágia. Ak si nesadnete hneď, nebude to fungovať nikdy. S Hankou to fungovalo okamžite. Jej veľký hlas je európsky unikát. Spieva ako černoška, rozumie im, rozumie ich hudbe. Som rád, že v tom bola s nami. John Peters je geniálny organista. Veľa sa pýta, skúša nové harmónie, pozorne chytá spevové linky. Niektoré skladby nahrávame na druhý “take“, iné sa rodia dlhšie. Stanley Banks drží basu, ako by sa s ňou už narodil. Neuveriteľný rytmický motor, hudobník, ktorý vždy príde s nápadom, alebo dôležitou poznámkou. „Život je ako počasie. Jeden deň je pekne a na druhý príde snehová búrka, musíš si na to zvyknúť,“ vyhlási. Prvý deň nahrávame tri skladby. Na druhý deň zasiahne New York veľká snehová búrka. 

Streda 7. Marca – Bližšie k Amerike

Sme rozbehnutí. Už od rána. Úvodný deň sme nahrávali najmä dynamické veci. Dnes sa chceme sústrediť na tie atmosférické. Predstavu o výraze nahrávky sme mali jasnú už v Bratislave. Musí to byť pocta americkej hudbe. Tej, na ktorej sme všetci vyrastali. Folk, blues, jazz, fuky, soul. Mňa, Hanku, Martina, aj Nikolaja ovplyvňovali tieto žánre už od detstva. Byť v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí ich príval zažívali na vlastnej koži, je zážitok sám o sebe. Nahrávame, fajčíme, nahrávame, jeme, nahrávame. Nefajčiari počas prestávky odpočívajú v teple štúdia. Vonku zúri snehové búrka. „Neznášam zimu a sneh,“ povie mi na cigarete Taru. Nečudujem sa mu. Počasie v New Yorku vie nepekne prekvapiť. Nikolaj si z neho nič nerobí. Väčšinu nahrávacieho času je veľmi sústredený. Za roky, čo sa poznáme, urobil neuveriteľný pokrok. Je absolútne ponorený do hudby. Žiadne osobné ambície, najdôležitejší je spoločný výsledok. To je jeho prístup. A Martin je na tom rovnako. Na gitare hral oproti človeku, ktorý vyše tridsať rokov sprevádzal Georgea Bensona a ani nemrkol. Uznávam jeho schopnosť podopierania atmosféry skladby. V tom je pre mňa na domácej scéne nenahraditeľný. Aj chlapcom sa páči jeho cit a zmysel pre srdce pesničiek. V stredu nahrávame aj skladby, ktoré majú blízko k žánru americane a folku. A sme nadšení. Funguje to. 

Štvrtok 8. Marca – Rozumieme si 

„Whitman by sa asi potešil,“ povedal som Peťovi počas rozhovoru v taxíku. Z obrovskej krajiny jeho poézie som vybral časti, ktoré mali podľa mňa najväčší presah do súčasnosti. Krásne básne o veľkosti ľudského ducha, slobode, Amerike, ale aj o ľudskom utrpení a bezradnosti. Walt Whitman sa narodil kúsok od New Yorku. Toto mesto si v sebe stále nesie kus jeho poetiky. Miliardári a bezdomovci tu chodia po rovnakých uliciach. Tu začínal Dylan a desať ulíc od nášho hotela zastrelili Lenona. Tu sa zrodil jazz, tu stále vrie všetko, čo môže, tu umiera to staré a opotrebované. Počas celého nahrávania myslím na to, čo chceme týmito skladbami povedať. My Európania z malého mesta pri veľkej rieke. Vo štvrtok chytám veľký prúd inšpirácie a nahráme šesť skladieb. David, majiteľ štúdia, povie, že znieme ako Američania. Niekto zahlási meno Springsteen. Som dojatý. Cítime, že sa nám darí niečo nezvyčajné. Chlapci nám dávajú za pravdu. K Taruovmu vyhláseniu o nahrávaní netradičnej hudby sa pridávajú aj Stanley a John. „Vždy som takúto hudbu počul v hlave, ale nikdy som ju nehral, až teraz,“ povie mi hudobník, ktorý hrá na organe s rovnakou samozrejmosťou ako dýcha. S Hankou sme našli kľuč k nášmu hudobnému jazyku. Skladby sa vynárajú zo spoločne vytvorenej atmosféry a všetci sú prekvapení ich krásou. Večer hráme koncert v Brooklyne. 

Piatok 9. Marca – Posledný deň: Štúdio, Chelsea, Nový hudobný jazyk

Cestou z kaviarne do štúdia dostávam nápad. Album by mal mať intro. Nahrávam si melódiu na mobil a štúdiu ju púšťam Martinovi. „Spoločne to dáme dokopy,“ pridáva sa Nikolaj a chlapci. S Hankou robíme iba podporné vokály. Posledný deň stihneme nahrať ešte tri ďalšie skladby. V tej poslednej spievajú vokály aj chlapci. „Sú zlatí,“ povie mi Hanka. A má pravdu. Tá neuveriteľná radosť zo spoločne vytvorenej hudby prekonala všetky rozdiely. Medzi nami, nimi, aj oceánom. Vždy, keď mám rozprávať, alebo písať o našich nahrávkach, zabudnem na niečo alebo niekoho dôležitého. Ak sa tak stalo, mrzí ma to. V New Yorku sa nám podarila veľká vec. Ja viem, že podobných vyhlásenia sa na vás valia z každej strany. Ale ja hovorím o veľkej veci pre nás samotných. Pre tých sedem ľudí zo Slovenska a Ameriky, ktorí spoločne nahrali album so zhudobnenou poéziou Walta Whitmana. Je to veľký príbeh sám o sebe. Hudbu, ktorú sme spoločne vytvorili, budete môcť počuť už čoskoro. Je v nej veľa z každého z nás. S tým odchádzame zo štúdia. Večer zahráme krásny koncert v The Cell Theatre v Chelsea. Rozlúčime sa a každý odchádza po svojom do nočného New Yorku. Stále nedokážem uveriť tomu, ako prirodzene sme všetci siedmi našli nový spoločný jazyk. Posledné slovo bude práve preto patriť Waltovi Whitmanovi. 

„Oslavujem a spievam svoje ja

a čo prijímam ja, prijmeš aj ty,

veď každý môj atóm rovnako patrí aj tebe“  

Celý album Spev tebe si môžete vypočuť na nasledujúcom odkaze:

whitmantribute.bandcamp.com

Robert Pospiš

Tento krátky text je malou osobnou správou o tzv. slovenskej súčasnej vážnej artificiálnej nekomerčnej hudbe a jej tvorcoch. Trošku komplikovaný terminus technicus, v zásade ide o oblasť hudby, ktorá je dlhodobo z hľadiska všeobecného povedomia verejnosti na chvoste tzv. klasickej vážnej hudby – taktiež menšinovým žánrom v kontextoch dnešnej (zámerne nepíšem súčasnej) komerčnej hudobnej produkcie a konzumácie. Predpokladám, že ctený čitateľ týchto riadkov jemne nadvihne obočie, keď spomeniem mená ako Mozart, Beethoven, Čajkovskij, či „náš“ Suchoň, teda autorov hudby, ktorej komplikovaný popis tieto riadky otvoril. Skladatelia vážnej hudby sa stále rodia, študujú, dozrievajú a pracujú aj u nás a nie je ich málo! Ba čo viac, ich hudba je dobrá, schopná uspieť minimálne v európskych kontextoch a z času na čas sa objaví talent, ktorý to dotiahne aj ďalej, alebo ak chcete, vyššie. Presne ako v iných umeleckých odvetviach alebo v športe. Dôležité je, že sa ich hudba hráva, aj keď to často znamená vynaložiť nemalé úsilie navyše, keďže podpora tejto dôležitej fázy ich prezentácie nie je na úrovni, akú by si zaslúžili.

Ale nemienim písať, ani rozoberať, prečo je to tak. To prenechám povolanejším. Rád napíšem o svojej dlhoročnej skúsenosti dirigenta, skladateľa, pedagóga, či člena odborných komisií, ktorému pod rukami prešli desiatky partitúr. Mnohé z nich som uvádzal do života na koncertoch, mnohé som študoval a čítal z partitúr, pri mnohých som mal nie ľahkú úlohu rozhodovať a zaraďovať ich do rôznych programov či projektov. Moja skúsenosť však každým rokom a novým stretnutím s hudbou starších, resp. už nežijúcich autorov, alebo naopak mladších skladateľov, často študentov napr. bratislavskej VŠMU rástla a presviedčala ma o obrovskom bohatstve i potenciálu „našej“ hudby. Do dnešných dní som priemeroval, resp. uviedol množstvo kvalitnej a krásnej hudby (takáto kategória sa nie často spája práve s novou hudbou). Dnes už žijeme dobu, kedy sa môžeme na akúkoľvek hudbu pozerať slobodne, bez predsudkov alebo záväzkov doby spred tridsiatich rokov a môžeme ju hodnotiť objektívne na základe jej čistej hudobnej matérie. Jej kvality a pôsobnosti.

Často sa môžu prihodiť milé malé veľké objavy hudby, ktorá bola „nejaká“ a po zmene roku 1989 neprijateľne či nepríjemne pripomínajúca isté „udalosti“, krivdy, neprávosti – skrátka otvárala staré rany. Rany však časom miznú tak ako sa menia generácie a každá doba má svojich hrdinov i zlosynov – stále sa všetko opakuje (parafrázujúc jedno krásne haikuKókinshú), len čísla v letopočte sa menia. Preto diela, ktoré boli poplatné určitej dobe a neskôr zavrhnuté, môžu nanovo osloviť svojimi kvalitami alebo naopak, diela zatracované svojou revoltou a revolučnosťou môžu dnes pôsobiť prázdno, nevýrazne, či slabo – všetko sa odvíja od kvality samotnej hudby tej ktorej skladby. 

Pokiaľ má človek tú výsadu, ako ja mám už niekoľko rokov (popravde už takmer tri desaťročia…), že môže uvádzať de facto nepretržite (niekedy menej, inokedy nadmieru) nové diela a „vdychovať im život“, prichádza zákonite do kontaktu s hudbou rôznej kvality a úrovne. V zásade však musím konštatovať, že frekvencia dotykov s tými lepšími, kvalitnejšími, vydarenejšími, inšpiratívnejšími atď. a v mnohých prípadoch doslova krásnymi dielami sa postupom rokov zahusťuje, naberá na objeme a sile. Je stále jasnejším signálom rastúcej kvantity a kvality aj v žánroch, ktoré boli dlhodobo nevyživované mechanizmom platených objednávok či uvedení. V posledných rokoch však najmä produkcia diel pre symfonický orchester (a konkrétne koncertantný žáner) zažíva nebývalú renesanciu i vďaka nástupu novej mladej a treba povedať silnej generácie skladateľov, ktorí pomaly, jednotlivo opúšťajú brány VŠMU a vykračujú do neľahkého umeleckého života. 

Vďaka projektom, ktoré začínajú ponúkať takýto priestor programovo so snahou o systematickosť produkcia začína postupne rásť a zapĺňať ponuku v danom žánri. Viem si predstaviť podobnú situáciu i v ďalších žánroch. Renesanciu opery, zborovej (i liturgickej) tvorby, tvorby diel pre komorné orchestre typu sinfonieta, alebo piesňových cyklov. Ponuka interpretačných síl bola vždy závislá od nadšencov s jasne formulovanou afinitou a generačných súputníkov so živým komunikačným procesom so samotnými tvorcami. Tento mechanizmus je však zákonite neustále prítomný, produkujúci nové umelecké partnerstvá a kolegiálne putá.

Jedným z fór pre novú hudbu na Slovensku je tzv. Nová slovenská hudba, prehliadka aktuálnej tvorby slovenských skladateľov s bohatou minulosťou. Minulý rok opäť hostil toto podujatie, ktorého otvárací koncert v dôsledku vplyvov pandemickej situácie napokon zaznel až po vyše pol roku a teda už v roku 2021. Napokon pandémia zamiešala mnoho balíčkov kariet nevynímajúc tie v umeleckom svete. Preskupením iných podujatí nastala situácia, kedy sa prehliadka mohla uskutočniť aj v tomto roku a zaplniť tak prázdne miesto po inom presunutom festivale. Predstavitelia skladateľskej obce sa rozhodli uskutočniť neľahkú výzvu pripraviť sériu koncertov v extrémne krátkom čase, no čas, energiu a vášeň, ktorú doteraz do tohto kroku vložili ma napĺňa presvedčením, že ich úsilie napokon môže hudbymilovnej verejnosti i profesionálnym kolegom priniesť zážitok z novej, dobrej i krásnej slovenskej hudby.

Preto ma zarazila drobná, takmer nenápadná, no o to viac zhubná poznámka (publikovaná v rozšírenom denníku pred niekoľkými mesiacmi) jedného nemenovaného hudobníka píšuceho o inom kolegovi ako o jedinom „veľmi talentovanom“ spomedzi všetkých, ktorých aj tak viacej niet. Je ich dosť a píšu skvelú hudbu! Stačí sa iba trošku rozhliadnuť a započúvať.

Marian Lejava, slovenský dirigent, skladateľ a pedagóg.

Neprestáva ma fascinovať skutočnosť, že som Tu. Z miliardy možností prevážila tá najmenej pravdepodobná. Hoci iba na okamih, no predsa som dostala tú možnosť byť  viditeľná a hmatateľná, s konkrétnymi kontúrami ľudského tela. Možnosť zjaviť sa v tomto priestore a čase, na tejto konkrétnej planéte, ktorá je vybavená všetkým, čo by mi pomohlo zachytiť neuchopiteľné. Ponorená v oceáne hudby vnímam popri reálnom svete aj jeho paralely, ktoré ukrývajú magické vlnenia zvukov a tónov vystupujúcich (len tak ,akoby náhodou) z prahlbín univerza. Na chvíľu sa objaví akýsi nedefinovateľný pocit, že stačí už len malý kúsok a dotknem sa podstaty všehomíra. Je to len zdanie, ale s obsahom istej dávky energie, ktorá na moment rozsvieti moje nenápadné malé svetielko zabudnuté v temnote vlastných pochybností. Udržať dlhšie funkčnosť svetla je náramne zložité.

Za ten krátky čas na ceste k poznaniu, to svetlo sliepňa, chvíľu bliká, na moment sa možno jasne rozžiari, a potom napokon zhasne. Ak si stihol pochopiť nepochopiteľné, splnil si svoju pozemskú misiu a odlietaš. Opäť neviditeľný, nehmatateľný do známeho neznáma svojho vlastného vesmíru. A možno sa len na dlhé veky rozplynieš v tom nekonečnom, aby si sa raz, v jeden nestrážený okamih znova vrátil na to isté miesto, kde si už raz bol.

Aby si našiel, čo si tu zabudol, aby si napravil, čo si pokazil, aby si pochopil, čo si nepochopil, aby si bol tým čím naozaj si. Nepatrnou, zároveň neodmysliteľnou súčasťou zázračného vesmírneho mechanizmu, ktorý ťa presahuje.

Soňa Horňáková

My si zrejme myslíme, že to tak nie, že sa niečo v spoločnosti zmenilo a že umenie a umelecká tvorba má celkom mimoriadne postavenie, pretože, vravíme si, sme kultúrny, európsky národ, a kultúrne, európske národy si od konca druhej svetovej vojny radi hovoria, že umenia má u nás mimoriadne, celkom mimoriadne postavenie, napríklad aj preto, aby sme nemuseli príliš myslieť na to, čo sa na našom kontinente dialo počas vojny a do akej miery umenie kolaborovalo s ideológiami, pretože ako sa vraví v krčmách pod Sihlou, abstrakcie sa vždy priťahujú. 

No bez ohľadu na zložité obdobia spolupatričnosti umenia s politickými režimami, ktoré stáli svojou podstatou na opačnej strane barikády, ako umenie, čo je však tiež iba akási takmer pokútna humanistická interpretácia umeleckej funkcie, si musíme opakovane a dlho po udalostiach druhej vlny pripomínať, či popri úmrtiach, úzkostiach nedošlo aj k odluke slovenskej verejnosti od svojich umelcov a umelkýň, či sa nezvratným spôsobom nepoškodil ich aj tak problematický vzťah a či sa teda Slovensko nevybralo smerom k režimom, ktoré sa bez tvorby a abstrakcie, s výnimkou výpočtu DPH, zaobídu. 

Všetci si ešte pamätajú šok zo stretnutia s názormi, ktoré posielali hudobníkov a filmárov k lopate, keď si verejnosť pohoršená petíciami za záchranu hrania mýlila jazz s bojovníkmi v Oktagone, šoubiz instagramu s hodinami repetícii a korepetícii v predstave, že slovenské umelecké kruhy sú súčasťou crew Patrika Vrbatovského a Darinky Rolincovej, že žijú z unboxingu slnečných okuliarí a lyžiarskych topánok, od rána do večera a potom celú noc ležia v primeranej vode primeraného bazéna, odkiaľ sa fotia. 

Bulvárny pôvod tohto nedorozumenia je známy, no vypovedá o niečom závažnejšom. V skutočnosti nejde iba o odluku od umeleckej tvorby, ktorá sa nikdy napriek snahe veľkých kultúrnych inštitúcii stále fixuje okolo rovnakého jednociferného čísla počtu návštevníkov divadiel a opery, čo stavia Slovensko vo frekventácii kultúry k najhorším krajinám vo svete, ale v celkom vzťahu časti ľudí k práci iných. 

Nenávisť, akej sme boli svedkom nie je prejavom nejakého organického a doktrinálneho odporu voči kultúre, aj keď je vlastne príjemné si to myslieť a pripustiť, keďže jednou z funkcií kultúry by mala byť aj provokácia a nie je to ani estetický odpor, z pozícii príslušnosti k inej tvorivej línii myslenia. Nenávisť ku kultúre, ak odpustíme bulvárnu závisť a predstavu ľudí, že umelci sú paušálne všetci ako futbalisti, že žijú iba medzi sebou so zámožnými ľuďmi, zberateľmi, ako sa vtedy vravelo, kabeliek a starožitností, súvisí skôr s neúctou k akejkoľvek vrátane vlastnej práci. 

Ľudia, ktorí tieto veci počas prvých týždňov pandémie hovorili, neútočili na čelistov preto, že patria do nepriateľského gangu hobojistov, ale preto, že to, čo my za prácu považujeme, oni za prácu nikdy nepovažovali. Kultúru, podobne ako iné odvetvia, považujú za príživnícku podobu existencie, ktorá v ich očiach nepredstavuje žiadnu námahu, nie je prácou v pravom zmysle slova, teda v najstaršej metafore priemyselnej revolúcie búchania železom o železo, nie je dokonca jasný ani jej pôvod, často vzniká spontánne a nepochopiteľne, okrem zručnosti si nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné školenia a sústredenia a ak ich má, tak sú iba imitáciou. 

Otázkou ostáva, či táto neúcta k práci a nie iba v kultúre pochádza z marxistického fetišu fyzickej námahy a doktríny o proletariáte, ako avantgarde ľudstva, alebo má ešte staršie korene v odpore rakúsko- uhorskej spoločnosti voči podozrivej tvorivosti. Ak vám bude teda nabudúce niekto hovoriť o tom, že nenávidí kultúru, čo vám samozrejme nikdy do očí nepovie, opýtajte sa ho, čo si myslí napríklad o práci pilotov, alebo taxikárov. Dostanete podobnú odpoveď, ako keby ste sa pýtali, prečo si ľudia myslia, že odohrať trio hodiny Bachových kantát nie je práca, ale niečo podobné konzumácii orieškov z Lidla pri Milujem Slovensko.

Úcta k práci sa na Slovensku zmenila na závisť, alebo nenávisť. Nie všade a nie u všetkých. Aj to je však odrazom toho, akú spoločnosť sme vybudovali, ako sa nám utešene udržiava kontinuita toho najhoršieho čo sme tu vždy produkovali, pretože za nenávisťou voči práci, v kultúre, alebo inde je obyčajná nenávisť voči ľudom, čo v strednej Európe vždy znamenalo príchod veľkých problémov. 

Michal Havran, spisovateľ, teológ