Od nápadu k príbehu je projektom spisovateľky, spoluautorky učebníc SJ, publicistky a vzdelávacej pracovníčky, moderátorky relácie Ars litera zameranej na tvorbu pre deti a mládež v Rádiu Devín, Diany Mašlejovej. Ide o modifikáciu úspešného Od booku do booku, s ktorým navštívila už viac ako tisíc detí. S interaktívnym vzdelávacím projektom Od nápadu k príbehu navštívila od septembra 2023 do decembra 2023 osem tried prvého stupňa základných škôl. Jadrom bola tvorba príbehu s deťmi s využitím pomôcok, predmetov a osôb, s ktorými sa deti denne stretávajú a ktoré sa nachádzajú okolo nich. Od nápadu k príbehu je interaktívnejší a sústredili sme sa pri ňom na otvorenie kanálu fantáziu u detí prvého stupňa ZŠ. Deti vďaka nemu zisťujú, že fantáziu má každé z nich, len s ňou treba pracovať a nebáť sa ju otvoriť. Navštívili sme napríklad ZŠ pre intelektovo nadané deti v bratislavskej Petržalke, kde sme absolvovali dve podujatia a dve diskusie v rôznych ročníkoch. Pri týchto deťoch so špecifickými potrebami nebol problém s odvahou, voľným prúdom myšlienok, či s tvorením samotného konceptu. Správne formovať, alebo skôr vylaďovať bolo treba nekonzistentnosť a prebytok dejových línii. Spoločnými silami sa nám podarilo na reálnych príkladoch a najmä živej tvorbe poukázať na isté upokojenie sa, udržiavanie jednotnej dynamiky a tempa. Naopak, v trnavskej knižnici pri stretnutí so zmiešaným kolektívom detí prvého stupňa ZŠ, bolo nutné deti podporiť v otvorení fantázie, nebáť sa prehovoriť, odbúrať hanblivosť. Aj to je podľa recenzií pedagógov jeden z dôležitých významov projektu. Osvojenie si zručností verejnej prezentácie a pochopení, že umenie sa netýka len „vyvolených“, ale nás všetkých. Každý kolektív je iný – niekde sa hlavná účinkujúca projektu Diana Mašlejová musí zamerať na odbúranie napätia, inde na spoluprácu medzi deťmi, potlačenie hanblivosti, alebo naopak, upokojenie „výbuchu“ nápadov a ich vhodnej transformácie do nášho spoločného diela – do príbehu. Isteže, aj pri projekte Od nápadu k príbehu sme voľne prešli všetky stanoviská týkajúce sa vzniku knihy, Mašlejová Diana sa deťom prihovárala nielen ako vzdelávacia pracovníčka, ale aj ako spisovateľka. Inak to ani nie je možné, keďže v každej triede približne polovica detí jej knihy pozná a prinesie ich aj na podpis. Zostať v spisovateľskej anonymite (ako sme to zvažovali spočiatku) sa ukázalo ako nemožné a vlastne zavádzajúce. Naopak, pre deti bola možnosť tvoriť príbeh so skutočnou spisovateľkou veľmi obohacujúca. Cieľom projektu Od nápadu k príbehu je porozumieť hlbšie procesu tvorby, práci s fantáziou a štruktúrou príbehu, pochopiť, ako vzniká literárneho dielo – zvlášť jeho textová časť. Vidíme v ňom veľký zmysel nielen v rámci budovania čitateľskej gramotnosti a vzťahu k literatúre, ale aj čítania s porozumením. Autorka projektu Diana Mašlejová ďakuje triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / učinkujúci na workshopoch: Mgr. Diana Mašlejová
termín realizacie: marec-december 2023

Jedným z ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež základných škôl bol workshop Digitalizácia detskej kresby realizovaný v dvoch triedach ZŠ L.Novomeského v Trenčíne v 4.A triede – pani učiteľky Zuzany Mildeovej a 4.B triede – pani učiteľky Eriky Bobotovej. Už pri pohľade detí na grafický tablet som vedela, že to bude veľmi príjemný čas strávený s kopou zvedavých a šikovných detí, no taktiež plný prínosných informácii a najmä praktických skúseností z oblasti vzniku detskej ilustrácie.  Na úvode stretnutia sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo to vlastne ilustrácia je, ako vzniká a kde všade sa s ňou môžeme stretnúť. Pri otázke, či už majú deti skúsenosť s kreslením v digitálnej podobe už toľko rúk hore nebolo. A práve preto som veľmi rada, že som mala možnosť deťom priniesť niečo nové, obohatiť ich o nové skúsenosti a ukázať im proces digitalizácie a vzniku detskej ilustrácie. Ten si skúsili na jednom z vlastných kresieb, ktoré vytvorili v úvodnej časti workshopu. Keďže sme sa stretli v jesennom období, zakomponovali do svojich kresieb predmety spojené s jeseňou a vznikli nám tak naozaj krásne rôznorodé a najmä kreatívne obrázky. Jeden z nich sme si spoločne preniesli do digitálnej podoby. Deti nielenže videli proces vzniku ilustrácie, ale boli aj jeho súčasťou. Každý mal možnosť zapojiť sa do tohto procesu, vyskúšať si prácu s grafickou ceruzkou a tabletom, rôznymi štetcami a paletou farieb. Ukázali sme si tiež niekoľko funkcií a efektov, ktoré sa deti nebáli hneď vyskúšať a v zápätí aj používať. Deti na záver potvrdili, že ani samotná manipulácia s grafickou ceruzkou nie je vôbec jednoduchá. Za tento príjemný čas strávený v oboch triedach by som sa chcela poďakovať triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / školiteľ na workshopoch: Mgr. Natalia Sillay
termín realizacie: 24.10.2023

Ďalší ročník vzdelávacieho projektu Od booku do booku bol mimoriadne úspešný. Interaktívnou vzdelávacou formou deti učiť, ako vzniká kniha je čoraz potrebnejšie. Ukazuje sa, že deti častokrát nemajú znalosti o tom, čo je napríklad vydavateľstvo, editor (redaktor), akú prácu vykonáva pri tvorbe knihy grafik, alebo aký je rozdiel medzi vydavateľstvom a tlačiarňou. My im tento proces predstavujeme od prvotnej myšlienky až po výslednú knihu. V každej navštívenej triede postupujeme podľa pevnej mustry, avšak treba podotknúť, že nakoľko projekt prebieha aj formou diskusie s deťmi, pri niektorých častiach procesu sa zastavíme dlhšie v jednej triede, pri inej zase v druhej. V každom prípade spisovateľka a vzdelávacia pracovníčka a spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, Diana Mašlejová začína s deťmi projekt vždy od prvotnej inšpirácie – myšlienky – nápadu – námetu. Rozprávame sa o tom, čo je to inšpirácie, hlasujeme, či musí mať spisovateľ talent, alebo či je písanie tiež tak trocha remeslom, ktoré sa dá natrénovať. Spoluvytvárame príbeh na základe troch vecí, ktoré nás obklopujú. Žiaci potom hlasujú o pokračovaní deja, sami si vytvárajú záver. O príbehu diskutujeme a ukazujeme si tým, že aj oni môžu tvoriť. Približuje sa im tým samotná práca spisovateľova. Následne prechádzame k otázke – čo s príbehom? Dali ho komusi prečítať na posúdenie, kam by ho vlastne poslali, keby ho chceli vidieť v knihe. Po tomto bode si predstavujeme funkciu vydavateľstvo v celej jeho šírke. Plynule prechádzame k pozícii ilustrátora a opäť sa veľa pýtame. Nechali by ako spisovatelia ilustrátorovi takpovediac voľnú ruku pre prácu, alebo by ho chceli usmerňovať? V tomto bode často treba rozlíšiť rolu ilustrátora a grafika, nakoľko sa to mnohým deťom pletie. Prechádzame k téme editor – redaktor. Čoraz viac zaznieva na besedách názor, že editorom je počítač. Aj preto je veľmi potrebné ozrejmovať deťom proces tvorby knihy a zábavnou hravou formou ich učiť, že aj spisovateľ urobí občas gramatickú či štylistickú chybu, a preto po ňom text kontroluje editor, či redaktor. Opäť všetky vzdelávacie funkcie projektu prebiehajú interaktívnou formou, a takýmto spôsobom sa dostaneme až k tlači knihy a distribúcii, a pýtame sa koľko asi výtlačkov pôvodnej slovenskej rozprávky sa vydá na Slovensko v porovnaní napríklad z Amerikou. Údaje o výtlačkoch sú síce veľmi približné, avšak je potrebné ich uvádzať, nakoľko deti väčšinou netušia, či sa vydá z knihy päť kusov alebo 500 tisíc. Vysvetľujeme, že slovensky hovoriacich detí je menej, a preto je aj kusov v prvom náklade bude menej v porovnaní s Amerikou a anglicky hovoriacimi deťmi. Spätné väzby na projekt Od booku do booku sú veľmi pozitívne zo strany detí aj pedagógov. Spisovateľku Dianu Mašlejovú už v školách poznajú a pozývajú ju návštevy zo škôl na celom Slovensku. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďakujeme školám:

24. 9. 2022 – Knižnica Nová Dedinka (stretnutie s deťmi 1. – 4. ročníka ZŠ)

14. 11. – MŠ Čuňovo (1. – 4. ročník) 

16. 11. 2022 – ZŠ Bazová (stretnutie s deťmi 1. – 6. ročníka)

21. 11. 2022 – Kultúrne centrum Devínska Nová Ves (stretnutie s deťmi 3. – 4. ročníka ZŠ)

5. 12. 2022 – ZŠ Medzilaborecká (1. – 2. ročník ZŠ)

8.12. 2022 – ZŠ Hlavná 45 – Nová Dedinka

Diana Mašlejová – spisovateľka, vzdelávacia pracovníčka v oblasti čitateľskej gramotnosti, spoluautorka učebníc Slovenského jazyka pre deti ZŠ, autorka a realizátorka projektu Od booku do booku

Vzdelávací projekt, ktorý bol organizovaný občianskym združením Artfabrique a realizovaný v bratislavskej ZŠ Ostredková v prvej triede pani učiteľky Mgr. Renáty Kumor. Spolu s deťmi sme si vysvetlili a ukázali, ako vytvoriť kresbu v digitálnom priestore, a aké možnosti sa nám pri tomto procese odkrývajú. Deti mali za úlohu vytvoriť v skupinkách rôzne obrázky, a keďže sa blížili Vianoce, vymýšľali rôzne obrázky s motívom zimy a Vianoc. Deti boli skutočne veľmi kreatívne a svojim postavičkám a vianočným hrdinom vymysleli aj mená. Následne sme si spoločne vybrali jeden obrázok a ten sme ďalej digitalizovali. Žiaci potvrdili, že tento proces je náročný, a taktiež to, že pri manipulácii s grafickou ceruzkou či inými nástrojmi treba byť obozretný. Verím, že tento deň bol pre deti príjemný, zaujímavý a najmä prínosný.

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj

Kolekcia obrazov, ktorá vznikla pod názvom Zeugnisse der Vergangenheit zachytáva nielen prostredie, ale aj atmosféru a spôsob života z oblasti Kremnice a Krahúl. Krahule (Blaufuß) sú obcou, v ktorej kedysi žilo najväčšie percentuálne zastúpenie nemeckej menšiny na Slovensku. Tento fakt chcem využiť v kontexte zachovania spomienky na nemeckú menšinu sídliacu na území Slovenska. Motívy obrazov opierajúce sa o minulosť (die Vergangenheit) a paralelne prenikajúc do súčasnosti prinášajú svedectvá (die Zeugnisse) o živote a prostredí tejto oblasti a navyše sú obohatené o autorkinu impresiu. A práve obrazy Blaufuß a Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese predstavujú akúsi paralelu medzi životom kedysi a tým dnešným. Tou paralelou je scenéria, ktorej spájajúcou črtou je čistota prírody. Ak naďalej zostaneme pri obraze Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese, môžeme si všimnúť ďalší z odkazov na vtedajšie obdobie. Zelená atmosféra a lúka majú odzrkadľovať pastiersky spôsob života. Hovoríme o období 15.stor., z obdobia, kedy pochádzajú prvé zmienky o obci. Obyvatelia sa venovali teda najmä pastierstvu alebo pracovali v baniach. Aj tie sa stali inšpiráciou pre vznik obrazu Die Bergleute, kde je použitý kontrast farieb, pričom v kontraste dominuje pohľad na baníkov (die Bergleute). Na pláňach nad Krahulami sa v obci Kremnické Bane týči Kostol svätého Jána, ktorý je zobrazený na obraze Mittelpunkt Europas. Na obraze dominujú hroby, ktoré sú súčasťou cintorína patriacemu kostolu. Aj tu sú pochovaní nemeckí obyvatelia, ktorí tu kedysi sídlili. 
Tvorbu uzatvárajú obrazy, zobrazujúce dominantu Kremnice – Kostol svätej Kataríny, ktorý je možné pozorovať z viacerých druhov perspektív. 

Autor projektu – Zeugnisse der Vergangenheit: Mgr. Natália Tóthová
*Ako médium pre tvorbu obrazov boli použité akrylové a olejové farby.

Blaufuß / olejomaľba
Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese / akryl
Die Bergleute / akryl
Der Blick auf Kremnica / akryl
Mittelpunkt Europas / akryl
Die Aussicht auf die Kirche in Kremnica / olejomaľba

Workshop Vdýchni život fantázii bol realizovaný na Základnej škole v Lozorne v triede plnej zvedavých a šikovných žiakov 3.A triedy pani učiteľky Gabiky Skočdopole.
S deťmi sme sa rozprávali o kreslení a priblížili sme si proces digitalizácie obrázka.
V prvej časti workshopu dostali deti za úlohu nakresliť na papier za pomoci farebných ceruziek a fixiek vlastné vymyslené postavičky. Avšak nemali to také jednoduché! Každý si vybral papierik s heslom, ktoré predstavovalo nejaký predmet, ktorý musel byť zakomponovaný do ich kresieb. Vznikli tak naozaj krásne, farebné a najmä kreatívne výtvory. V ďalšej časti workshopu sme si ukázali, ako premeníme kresbu do digitálnej podoby za pomoci grafického tabletu. Deti boli nadšené a mali obrovskú radosť už len pri pohľade naň a ja som vedela, že som si ich získala. Najskôr sme si vysvetlili základné ovládacie funkcie programu Procreate a následne sme sa pustili do samotnej digitalizácie. Všetky deti mali možnosť vyskúšať si prácu s grafickým tabletom a spolu dokázali digitalizovať jednu z kreslených postavičiek z prvej časti workshopu. A skutočne sa im to podarilo. Na záver sa presvedčili žiaci o tom, že  postavička nemusí zostať iba na papieri, ale dá sa preniesť do digitálnej podoby, ktorá otvára ďalšie možnosti, ako s ňou pracovať. Verím, že si deti z tohto workshopu odniesli pekné zážitky plné nových poznatkov a inšpirácie. 
Cieľom tohto workshopu bolo okrem prebudenia kreativity a predstavivosti oboznámiť deti s novými technológiami a médiami v digitálnom prostredí, a taktiež poskytnúť vedomie, kam môže táto umelecká zručnosť siahať. Špeciálne by som venovala poďakovanie Základnej škole v Lozorne a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.